Restproduktplan för solel | Falkenberg Energi
Solceller på ett tak till ett äldre hus.

Restproduktplan för solelanläggningar

För solelanläggningar rekommenderas följande förfaringssätt användas vid nedmontering/återställande av anläggningar:

Solcellsmoduler

Solcellsmoduler som är i fungerande skick återanvänds vid andra anläggningar alternativt säljs/skänks för att komma till nytta vid andra anläggningar. Solcellsmoduler som inte är i godtagbart fungerande skick materialåtervinns.

Växelriktare

Växelriktare/system för omvandling till växelström som är i fungerande skick återanvänds vid andra anläggningar alternativt säljs/skänks för att komma till nytta vid andra anläggningar. Växelriktare/system för omvandling till växelström som inte är i godtagbart fungerande skikt materialåtervinns genom elektronikåtervinning.

Övrig elektronikutrustning

Utrustning för hjälpelektronik, kablage, kommunikation med mera ska i första hand återanvändas och i andra hand materialåtervinnas genom elektronikåtervinning.

Fästanordningar, fundament

Stativ och annan utrustning för infästning av solcellsmoduler och växelriktare ska i första hand återanvändas enligt samma principer som för solcellsmoduler och växelriktare och i andra hand materialåtervinnas. I dagsläget består fästanordningar av metall och ska återvinnas som metallskrot. Fundament (betong) ska om möjligt återanvändas i krossad form som konstruktions-eller fyllnadsmaterial och i andra hand deponeras. Material och jordankare (metall) materialåtervinns. Detaljer av trä (hus eller fästplattor för växelriktare) materialåtervinns.