Var finns fjärrvärme | Falkenberg Energi

Ungefär hälften av all uppvärmning i Sverige kommer från fjärrvärme. Det är den vanligaste uppvärmningsformen. Vi har tre fjärrvärmenät i vår kommun och de expanderar efterhand som kundintresset växer och möjliggör investeringarna.

Falkenberg

Utbyggnaden startade 1984 i Falkenberg centrum och 18 år senare var det dags att ta fjärrvärmenätet till södra sidan av Ätran. Vi fortsätter med en kontinuerlig utbyggnad. I dag sker all produktion med hjälp av biobränslen, främst skogsflis, värme ur rökgaser och biogas. Dessa bränslen är dessutom restprodukter vilket totalt sett är väldigt resurseffektivt.

Miljövärden Falkenberg 2023

Resursanvändning
Primärenergifaktor: 0,05

Emission av växthusgaser
Förbränning: 4,66 g CO₂ ekv/kWh
Transport & produktion av bränslen: 8,8 g CO₂ ekv/kWh

Procentandel fossilt: 0,0 %

 

Ullared

Fjärrvärmenätet byggdes åren 2006 och 2007 och förtätas kontinuerligt. Huvudsakligen används förnybart bränsle (pellets) för att producera värmen.

Miljövärden Ullared 2023

Resursanvändning
Primärenergifaktor: 0,173

Emission av växthusgaser
Förbränning: 8,64 g CO₂ ekv/kWh
Transport & produktion av bränslen: 17,95 g CO₂ ekv/kWh

Procentandel fossilt: 1,0 %

 

Vessigebro

Fjärrvärmenätet byggdes åren 2006 och 2007 och förtätas kontinuerligt. Till allra största delen används pellets för att producera värmen. En mindre del fossil eldningsolja finns kvar i bränslemixen.

Miljövärden Vessigebro 2023

Resursanvändning
Primärenergifaktor: 0,16

Emission av växthusgaser
Förbränning: 10,93 g CO₂ ekv/kWh
Transport & produktion av bränslen: 17,5 g CO₂ ekv/kWh

Procentandel fossilt: 1,8 %

 

Fjärrvärmens lokala miljövärden sammanställs och presenteras varje år sedan 2009. I miljövärdena ingår beräkningar för resursanvändning, klimatpåverkan och andel fossila bränslen för produktion, i varje lokalt fjärrvärmenät. Miljövärdena ger kunder, media och andra som är intresserade möjlighet att se fjärrvärmens miljöpåverkan lokalt. Energiföretagen Sverige, tidigare Svensk Fjärrvärme, har tillsammans med Värmemarknadskommittén enats om hur man ska värdera miljöpåverkan av energianvändningen i fastigheter som värms med fjärrvärme. Det betyder att kunder och boende kan känna sig trygga med att de värden som redovisas har tagits fram på ett bra och gemensamt sätt. Här sammanställs miljövärden för fjärrvärmen i Falkenberg, Vessigebro och Ullared för 2023.