Elnät | Falkenberg Energi

Ett smart elnät

Elnätet är själva stommen för all elöverföring. Med ny teknik förbättrar vi infrastrukturen genom att förebygga elavbrott och med snabbare felsökning. Ett smart elnät är helt enkelt en nödvändighet för att hänga med i samhälls­utvecklingen och för att klara omställningen till ett fossilfritt samhälle. Vårt mål är att effektivisera hela kedjan för ökad driftsäkerhet och kostnadseffektivitet.

Vi tar vara på digitaliseringens möjligheter

Övergången till ett mer förnybart energisystem kräver ett stabilt och modernt elnät för att bland annat kunna hantera lokalt producerad el, fler bostäder, elbilar, datahallar, etablering av elintensiv industri och utfasning av fossila energikällor. Genom att stärka elnätet med ny teknik har vi möjlighet att snabbare upptäcka och åtgärda begränsningar i nätet.

Elens väg till ditt vägguttag

Från stamnätets högspänning sker en stegvis transformering ner till slutkundens 0,4 kV. Med smarta elnät ökar leveranssäkerheten hela vägen från mottagningsstation, till nätstationer, kabelskåp och ända ut till kund.

  1. I dagsläget har vi två mottagningsstationer som tar emot el från regionnätet. Men eftersom effektbehovet i Falkenberg ökar så planerar vi för ytterligare en mottagningsstation.
  2. Större industrier har egen station och ansluts på högspänningsnätet, 10 kV. Elen leds vidare till våra dryga 200 nätstationer, som transformerar ner spänningen till lågspänning 0,4 kV. I lokalnätet får vi även el från lokala producenter i vårt nät (sol, vind, vatten).
  3. Lokalnäten leder elen till våra kabelskåp där serviserna går ut till hushållen och mindre industrier. Vårt nät är inte så väderkänsligt eftersom det i huvudsak ligger i marken.