Konsumenträtt | Falkenberg Energi

För att vi ska bli så bra som möjligt är det viktigt att du talar om för oss om du inte är nöjd. Du behöver inte vara så formell, det viktigaste är att du ger oss möjlighet att rätta till eventuella fel så fort som möjligt.

Hjälp från Falkenberg Energi

I första hand ska du kontakta vår kundservice och framföra dina synpunkter eller klagomål. Vi försöker alltid lösa en tvist eller ett ärende direkt med konsumenten. Om du sedan inte är nöjd med hur ditt ärende blivit behandlat av oss kan du givetvis föra din åsikt vidare.

Om vi har orsakat dig någon form av skada, till exempel i samband med ett strömavbrott, kan du göra en skadeståndsanmälan. Läs mer här.

Ångerrätt

Om avtalet har ingåtts per distans, till exempel via telefon eller internet, gäller ångerrätten enligt distansavtalslagen. Du har rätt att frånträda avtalet, utan att ange något skäl, inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dagen då avtalet ingicks.

Vill du utöva ångerrätten ska du till

Falkenberg Energi AB
311 80 Falkenberg
0346-88 67 00
energi@falkenberg.se

skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post). Du kan alternativt använda den ångerblankett som vi tillhandahåller, men du måste inte använda den.

Du kan också använda vår ångerblankett för utövande av ångerrätten, eller lämna något annat otvetydigt meddelande. Om du väljer det här alternativet kommer vi utan dröjsmål att på ett varaktigt medium (till exempel med hjälp av e-post) bekräfta att vi tagit emot ditt beslut om att utöva ångerrätten.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten, innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du ångrar avtalet så kommer ingen elleverans att påbörjas av oss. Om du bett att elleveransen ska påbörjas av oss under den tidsfrist som du har ångerrätt och därefter ångrar avtalet med oss innan ångerfristen löpt ut, måste du för din fortsatta elleverans ordna med ett annat elhandelsföretag. Annars riskerar du att bli tilldelad ett anvisat elhandelsföretag via ditt elnätsföretag. Du måste också betala ett belopp till oss som står i proportion till den elförbrukning som du haft till dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet, jämfört med hela omfattningen av avtalet med oss.

Extern hjälp

Det finns flera olika myndigheter som kan hjälpa dig med rådgivning kring ditt ärende.

Kommunal konsumentvägledare

Konsumentsekreteraren i kommunen kan hjälpa dig med konsumenträtt och vilka skyldigheter och rättigheter du har som konsument. Rådgivningen är kostnadsfri.

Kontakt via kommunens hemsida.

Konsumenternas Energimarknadsbyrå

Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör energimarknaden.

Allmänna reklamationsnämnden – ARN

Allmänna reklamationsnämnden (arn.se) är en statlig myndighet som opartiskt prövar konsumenttvister. Nämnden kan inte ge råd i enskilda ärenden. Vänd dig i stället i första hand till konsumentvägledningen i din kommun.

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Energimarknadsinspektionen (EI)

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. De kontrollerar bland annat nätavgifter och leveranskvalitet.

Dina rättigheter som konsument

Ellagens kapitel 11 reglerar dina rättigheter som konsument. Se även de allmänna avtalsvillkoren NÄT samt Falkenberg Energi AB:s särskilda avtalsvillkor.