Klimatbokslut | Falkenberg Energi

För Falkenberg Energi omfattar hållbarhet helheten inom ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Hållbarhet en vision som vi vill uppnå.

Våra klimatmål

Sedan vårt första klimatbokslutet 2015 har våra utsläpp av klimatgaser minskat med 83 % samtidigt som omsättningen ökat med 27 %. För att globalt klara tvågraders-målet måste utsläppsminskningen ligga på 7 % årligen. Den rika delen av världen måste gå före och minska utsläppen med 14 % (carbon law 14 %). I utsläppen räknar vi in både utsläpp från drivmedel och bränslen som vi använder och utsläpp som köpta tjänster och produkter

Falkenberg Energi har tre klimatmål.

  • Vi ska vara 100 % förnybara i all energi vi säljer och använder själva.
  • Utsläppen från våra egna fordon ska vara under 5 ton koldioxid.
  • Vi ska trycka undan så mycket som möjligt av våra kunders koldioxidutsläpp.

Åtgärder 2020

Genom ett samarbete med hostingbolaget Glesys har spillvärme för första gången blivit en del av energibalansen i Falkenberg. Från vår kunds nya datacenter i Falkenberg återvinns spillvärmen från servrarna och används som en del av Falkenbergs till 100 % förnybara fjärrvärme. Spillvärmen är en restprodukt som nu nyttiggörs och med bättre miljövärden än om ny råvara behövde användas. Den är dessutom billigare än skogsflis och bioolja. För Glesys innebär samarbetet att de kan erbjuda hållbart mer konkurrenskraftiga IT-lösningar.

Analys och kommentar

Under 2020 har koldioxidutsläppen från vår egen verksamhet i Falkenberg Energi reducerats med 57 %. Vi orsakar 93 (180) ton CO2 vilket motsvarar elva svenskars årliga klimatpåverkan (8 ton CO2/person och år). Den huvudsakliga utsläppsminskningen beror på att vi under 2019 installerade solceller på vårt huvudkontor och då räknade med koldioxidutsläppen (103 ton) från tillverkningen av solpanelerna i vår redovisning. Någon motsvarande engångspost finns inte i för 2020.

Energibalansen är en sammanställning över all energi som använts, köpts och sålts av Falkenberg Energi. Hela 99,8 (99,9) % av energin är förnybar. Största energislaget är elenergi märkt Bra Miljöval enligt Naturskyddsföreningens krav som innebär att elen är förnybar och bidrar till att elproduktionens påfrestningar på miljön minskar. Därefter följer trädbränslen från skogsrester, biobaserad olja som är en restprodukt från livsmedelsproduktion och biogas från komposterbart avfall.

 

Nyckeltal växthusgasutsläpp

Egna utsläpp

KategoriEnhet20202019
TransportTon koldioxid15,914,7
Stationär förbränningTon koldioxid4927,1

Elektricitet

KategoriEnhet20202019
Elektricitet Bra MiljövalTon koldioxid00

Utsläpp från köpta tjänster

KategoriEnhet20202019
FlygresorTon koldioxid01,5
Andra resorTon koldioxid1,52,2
GodstransporterTon koldioxid2022,6
EntreprenörerTon koldioxid3,13,1
AvfallTon koldioxid3,56,2
Solceller, nybyggnationTon koldioxid0102,9

Summa utsläpp

Kategori20202019
Summa utsläpp93180,3

Undvikna utsläpp

KategoriEnhet20202019
Undviken alternativ uppvärmningTon koldioxid-22 716-20 041
Undviken alternativ elproduktionTon koldioxid-935-727

Summa klimatutsläpp

KategoriEnhet20202019
Summa klimatutsläppTon koldioxid-23 558-20 588