Installation av reservkraft i villa & fastighet | Falkenberg Energi

Installera ett reservkraftaggregat till villa och fastighet

För att minska olägenheter vid elavbrott önskar många konsumenter i och runt Falkenberg att installera egna reservkraftaggregat för sin villa och fastighet. Dessa kan vara mobila och skall då anslutas via inmatningsenhet till den fasta installationen. Alternativt kan de vara fast installerade för automatisk eller manuell inkoppling vid strömavbrott. Det är viktigt att anslutningen av reservkraft till huset eller fastigheten förbereds ordentligt och att reservkraftaggregaten anordnas för säker drift. Vid drift från reservkraftaggregat ska anläggningen vara säkert skild från nätägarens nät.

Installation av intag och omkopplare skall göras av en behörig elinstallatör. Elinstallatören sköter kontakten med Falkenberg Energi och hanterar för- och färdiganmälan till oss.

Frågor och svar om reservkraft

Hur stort elverk behövs för en villa?

När det kommer till att välja rätt storlek på ett reservkraftverk för en villa finns det flera viktiga faktorer att tänka på. Här är några av de viktigaste övervägandena:

Bedömning av kraftbehovet:
Det första steget är att bedöma hur mycket kraft du faktiskt behöver. Detta beror på vilka elektriska apparater och system du vill kunna driva vid ett strömavbrott. Det är viktigt att tänka på både husets uppvärmningssystem och de olika hushållsapparaterna. Till exempel, om ditt hus är uppvärmt med direktverkande el, kommer du att behöva ett reservkraftverk med mycket hög kapacitet. Å andra sidan, om du har fjärrvärme eller värms upp med bränslen som olja eller pellets, är behovet av el betydligt mindre.

Typ av drivmedel:
Reservkraftverk drivs vanligtvis antingen med bensin eller diesel. Dieseldrivna elverk tenderar att ha högre kapacitet och är ofta mer driftsäkra, men är tyngre och mer otympliga jämfört med bensindrivna elverk. Bensindrivna elverk är mer mobila och kan vara ett bättre alternativ om du behöver flytta på elverket.

Placering och bullernivå:
Reservkraftverk kan vara bullriga, så det är viktigt att tänka på vart du placerar dem. De bör placeras skyddat och det är viktigt att de är IP-klassade och testade mot fukt och vatten.

Underhåll och garanti:
Regelbundet underhåll är viktigt för att säkerställa att reservkraftverket fungerar när det verkligen behövs. Kontrollera även att det finns garantier på reservkraftverket för att skydda din investering.

Starteffekt och kontinuerlig effekt:
Ta hänsyn till både starteffekten och den kontinuerliga effekten av de apparater du vill driva. Detta är särskilt viktigt för apparater med induktiv last som kylskåp och luftvärmepumpar, vilka kan dra mycket mer effekt vid uppstart jämfört med deras nominella effekt.

Ta hjälp av en behörig elinstallatör för att göra en noggrann bedömning av er villas specifika behov och få hjälp med att välja rätt reservkraftverk. De kan hjälpa dig att beräkna det totala effektbehovet och föreslå en lämplig lösning som passar ditt hem.

Kan man koppla in ett elverk till huset?

Ja, det är möjligt att koppla in ett elverk till ett hus, men det finns några viktiga överväganden och säkerhetsaspekter som måste beaktas.

Anslutning till elcentralen:
Ett elverk som ska ge reservkraft till hela huset bör anslutas till hemmets elcentral. Detta gör det möjligt för elverket att driva all eller större del av husets el vid ett strömavbrott.

Reservkraftsomkopplare eller automatisk överföringsbrytare (ATS):
För att säkert ansluta elverket till elcentralen måste det göras via en reservkraftsomkopplare eller en automatisk överföringsbrytare (ATS). Dessa anordningar förhindrar att elektricitet från elverket går tillbaka in i det allmänna elnätet, vilket är kritiskt både för att förhindra elfel och för att skydda arbetare som kan jobba med de allmänna elledningarna.

Automatisk start vid strömavbrott:
Om du vill att elverket automatiskt ska starta vid ett strömavbrott, behöver du en ATS samt att elverket är förberett för detta. Utan dessa förberedelser måste elverket startas manuellt.

Anlita en behörig elektriker:
Det är mycket viktigt att säkerheten prioriteras vid val och installation av reservkraftverk och dess anslutningsutrustning. Elverket måste vara korrekt dimensionerat för husets behov och korrekt installerat för att inte skada känslig elektronik eller orsaka andra skador. Anlita alltid en certifierad elektriker för installationen.

Kontakta nätleverantören:
Det är också rekommenderat att kontakta din nätleverantör för att säkerställa att elverket kopplas in korrekt enligt deras riktlinjer. Elinstallatören sköter sedan kontakten med oss på Falkenberg Energi och hanterar för- och färdiganmälan.

Vad är en Reservkraftsomkopplare?

En reservkraftsomkopplare är en anordning som används för att koppla över laster från en kraftkälla till en annan, till exempel från det vanliga elnätet till ett reservkraftverk vid strömavbrott. Denna omkopplare är centralt för installationen av ett reservkraftverk i en villa eller fastighet. Den säkerställer att när det vanliga elnätet inte är tillgängligt, kan reservkraftverket leverera ström till husets elkretsar.

Det finns två huvudtyper av reservkraftsomkopplare:

Automatiska Reservkraftsomkopplare (ATS):
Dessa omkopplare startar reservkraftverket automatiskt vid ett strömavbrott och är förberedda för detta. De är lämpliga för användning i olika miljöer, inklusive industrianläggningar och andra platser där en omedelbar omkoppling till reservkraft är nödvändig.

Manuella Reservkraftsomkopplare:
Dessa kräver manuell aktivering för att koppla över till reservkraft. De används när elverket inte är anpassat för automatisk start eller när användaren föredrar manuell kontroll.

När en reservkraftsomkopplare installeras är det viktigt att den är anpassad för husets elbehov och korrekt installerad. Detta för att undvika skador på känslig elektronik och andra problem. Anlita alltid en behörig elektriker för installationen. Dessutom är det viktigt att konsultera med nätleverantören för att säkerställa att installationen uppfyller alla nödvändiga riktlinjer och säkerhetskrav.

Reservkraftsomkopplaren är en kritisk komponent i installationen av ett reservkraftverk, och den spelar en avgörande roll för att säkerställa en säker och effektiv övergång till reservkraft vid strömavbrott.