Syftet med nya elmätare | Falkenberg Energi

Senaste generationens elmätare

De nya elmätarna kommer förutom att leverera timmätvärden även att kunna mäta elproduktion och kvaliteten på spänningen i elnätet. Mätarbytet innebär också möjligheter att registrera avbrott i elleveransen mm. Som det ser ut idag kommer vi att byta ut samtliga elmätare hos våra hushållskunder under perioden 2021–2022.

Vad är syftet med de nya elmätarna?

De nya elmätarna skall göra att elnätet blir tillförlitligare samt ge en effektivare drift. Användaren skall få tillräcklig information om sin elförbrukning för att kunna påverka densamma. Denna information främjar även till lokal elproduktion vilket sammantaget kan leda till effektivare energianvändning i elnätet.

Hur lång tid tar installationen i respektive bostad?

Ett normalt byte tar ca 15–20 minuter. Lite längre tid i vissa fall beroende på var elmätaren är placerad.

Vad kommer det att innebära kostnadsmässigt för kunden?

Kunden får inte någon direkt kostnad för elmätarbytet. Detta betalas via ordinarie nättariffer. Mätarbytet är en del av alla investeringar som görs för att förbättra leveranskvaliteten och alla investeringar ihop påverkar nättarifferna. Vi genomför elmätarbytet för att möta elmarknadens krav på framtida elmätare.

Du kan läsa mer om hur din nya elmätare fungerar nederst på sidan, se E360.