Hertings kraftstation | Falkenberg Energi
hertings kraftstation

Hertings kraftstation

Redan 1903 byggdes Hertings kraftstation i Ätran några kilometer uppströms från åns mynning i Kattegatt. Denna småskaliga kraftstation är ett utmärkt exempel på hållbar och förnybar energiutvinning med liten miljöpåverkan.

Stationen har under alla år drivits tillsammans med Ätrans berömda laxfiske både uppströms och nedströms Herting. Ätran är utsatt för försurande ämnen från fossila bränslen och hålls vid liv genom ”konstgjord andning” i form av stora insatser med kalkning i nederbördsområdet. Genom att nyttja förnybar energi minskar vi på sikt försurningen.

Hertingprojektet

Hertingprojektet är en omfattande och ambitiös satsning för anläggning av en naturlig fiskväg förbi kraftstationen. Den nya fiskvägen invigdes 1 april 2014.

Detta miljövårdsprojekt är unikt på så vis att det lyckats kombinera fiskpassage med kraftproduktion och bevarande av kulturmiljö. Åtgärderna har bidragit till ökat antal av både lax och ål. Fisket uppströms har förbättrats och miljön kring den återställda Hertingforsen har blivit ett uppskattat besöksmål.

Projektet är ett samarbete mellan Falkenbergs kommun, Falkenberg Energi, Länsstyrelsen i Hallands län, Havs- och vattenmyndigheten, Kammarkollegiet och konsulter inom fiskevård, projektledning och miljövård samt Karlstad universitet.