Driftstatus

Fisk på nätet!

Vid Hertings kraftstation har Falkenberg Energi utvunnit elektrisk energi med hjälp av naturens krafter i drygt 100 år.

Detta har skett i samverkan med fisket i Ätran och dess biflöden. I anslutning till kraftstationen har arrangerats en fiskväg för vandrande fisk. Fisken når sina lekområden och dess naturliga reproduktion har säkerställts. Ytterligare åtgärder för att gynna fiskens vandring utreds för närvarande av Fiskevårdsteknik AB.

Vi registrerar längd och antal. Statistik för de fiskar som passerar, räknaren hittar ni nedan.

 Herting fiskräknare tom 20090914
 Herting, fiskräknare tom 20090824
 Herting, fiskräknare tom 20090728
 Herting, fiskräknare tom 20090603 

Sammanfattning 2008
 Årsrapport 2008.pdf

Fiskräknaren har under hela året varit placerad i inloppet till fiskvägen vid Hertings nya kraftstation.

Räknaren startades upp den 18 mars och har med undantag av tre dagar mellan den 30 maj och den 2 juni varit i kontinuerlig drift ända fram till den 28 november. Under hela denna period har räknaren fungerat utan minsta anmärkning och har levererat en lång obruten serie med felfria data.

Årets första uppvandrande laxfiskar (6 öringar och 1 lax) fångades tidigt under våren i torrfåran efter tre olika tillfällen med vattenspill. Den första laxen som passerade fiskvägen på vanligt vis registrerades först den

18 april vid en vattentemperatur på 6,0 C.

Antalet uppvandrande laxfiskar ökade därefter långsamt under hela säsongen mot en topp i början av augusti månad varefter aktiviteten avtog endast långsamt för att i princip helt upphöra i slutet av oktober månad.

Anmärkningsvärt är det ovanligt låga antalet uppvandrande laxfisk under månaderna maj, juni och juli. Årets resultat för dessa månader var de lägsta som noterats sedan den nya räknaren monterades (år 2000) och uppgick endast till 53, 37 resp. 66 % av medeltalet för de senaste 5 åren.

Anmärkningsvärt är även det stora antalet riktigt stora laxar. Minsta fisken på topp 10 listan är 114 cm lång och den största hela 146 cm lång. Nu får man ta dessa siffror med en nypa salt eftersom det är höjden på fisken som mäts. Den uppmätta höjden multipliceras med en empiriskt belagd faktor för att få fram längden. Det kan därför mycket väl vara så att de allra största fiskarna har varit ovanligt kraftiga individer som faller något utanför det statistiska medelförhållandet mellan höjd och längd (i Ätran normalt 1:6).

Men även om vi reducerar faktorn till 1:5 så får den största laxen en längd på 122 cm vilket bara det är en mycket stor fisk i Ätran. Så högst sannolikt är detta en av de allra största laxar som någonsin stigit upp i Ätran. Den uppskattade vikten lär ligga någonstans mellan 20 och 30 kg.

Största antalet laxfiskar under en enskild dag genom fiskvägen var 68 st.

vilket noterades den 30 september. Ännu större antal fiskar 120, 110 resp.

87 st/d fångades efter tre olika perioder med spill i torrfåran under september och oktober månad. Dessa har dock ansamlats under ett flertal dagar. Den sista fisken registrerades den 27 oktober vid en vattentemp på 7,0 oC.

Under år 2008 har en nettouppvandring på totalt 2047 fiskar registrerats varav alla utom 15 bedömts vara laxfiskar. Bland laxfiskarna var 614 mindre än 50 cm medan 713 hade en längd av 50-69 cm, 505 hade en längd av 70-89 cm och 200 hade en längd över 90 cm.

Större delen av laxfiskarna med en längd mindre än 50 cm bedöms vara öringar medan de med en längd av 50-69 cm bedöms utgöras av både lax som tillbringat en vinter till havs (1SW) och öring. Fisk med längd över 70 cm bedöms nästan uteslutande utgöras av lax med två eller flera vintrar till havs (2SW och MSW). Totalt sett har 1288 st. (63 %) av de uppvandrande laxfiskarna bedömts vara lax, 741 st. (36 %) vara öring och 3 st. regnbågar. Motsvarande siffror för de senaste 5 åren är 1915 laxar och 815 öringar.

Vid en jämförelse med tidigare år framstår 2008 som det sämsta av samtliga år sedan räknaren startades. Totala antalet laxfiskar 87 % av förgående år men endast 74 % av medeltalet för de senaste fem åren.

Det är alltid tråkigt att behöva lämna dystra besked men en ljusning i mörkret är att vårt förslag till förbättring av förhållandena för fiskvandring vid Hertings kraftverk genom öppning av dammbyggnaden och återställning av åfåran förefaller ha en god chans att kunna få ett mycket generöst bidrag från Naturvårdsverket.

Vänliga hälsningar

Mats\ Fiskevårdsteknik AB