Driftstatus

Om vindkraft

Vindkraft är en förnybar och miljöklok energikälla som varken förbrukar några av naturens begränsade resurser eller ger några utsläpp till miljön. Det finns flera anledningar till att vind-kraften har vuxit kraftigt både i Sverige och i Europa under de senaste åren. En av 

anledningarna är en större klimatmedvetenhet bland politiker och allmänhet som lett till beslut om att fasa ut fossila bränslen. Både EU och Sverige har formulerat ambitiösa mål som anger en storskalig satsning och utbyggnad av förnybar energi.


Vad är vindkraft?

När solen värmer upp jorden värmer den även upp atmosfären. När varm luft stiger sjunker svalare och tyngre luft för att ersätta den varma luften. Turbulens ger upphov till vindrörelser som plockas upp av vindkraftverkets vingar. Vindkraftverket fångar därmed upp rörelseenergi ur vinden och omvandlar den till el. Vinden är därmed en förnybar energikälla som drivs av de temperatur- och tryckskillnader som uppstår av solens energistrålning. Vindkraft producerar ren energi som inte ger utsläpp eller kräver miljöförstörande transporter av bränsle.


Hur fungerar ett vindkraftverk?

Ett vindkraftverk består i huvudsak av ett torn, en rotor med rotorblad samt en generator. Totalhöjden på ett modernt vindkraftverk varierar mellan 120-180 meter med rotorblad som är 35-55 meter långa. Fundamentet som tornet sitter fast i är antingen gjutet i betong eller är fastborrat i berggrunden. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el.

Vindkraftverk producerar el när det blåser mellan cirka 4 och 25 meter per sekund. I genomsnitt blåser det tillräckligt 90 procent av årets alla timmar för att ett vindkraftverk ska kunna producera el. Om det blåser för lite (mindre än 4 m/s) produceras ingen el och om det blåser för mycket (mer än 25 m/s) stoppas vindkraftverket.


Ett vindkraftverk på 2 MW (megawatt) producerar normalt 5 000-5 600 MWh (megawattimmar) per år, vilket räcker till hushållsel för drygt 1000 småhus. Ett modernt vindkraftverk har vanligtvis en effekt på mellan 2 och 3 MW. Det största vindkraftverket (mätt i effekt) som är i drift i Sverige idag har ett 80 meter högt torn, en rotordiameter av 90 meter, 3 MW effekt och producerar cirka 8 000 MWh el per år.


Vindkraft tryggar elförsörjningen och sänker elpriserna

Vindkraften är en oändlig resurs. Det innebär att den är framtidssäker, till skillnad från elproduktion med fossila bränslen. Fossila bränslen är ändliga och kommer med stor sannolikhet att bli allt dyrare i framtiden. En annan fördel med vindkraften är att tillgången till el är tryggad oavsett vad som sker i vår omvärld. Eftersom vinden är fri att använda uppstår inte de prisvariationer som elproduktion baserad på fossila bränslen har. För elproduktion med fossila bränslen behöver man köpa in kol, olja eller gas samt betala utsläppsrätter för växthusgaser som man släpper ut när man gör elen med fossila bränslen. Kärnkraften behöver köpa in anrikat uran och har kostnad för att ta hand om utarmat uran samt andra restprodukter i flera 100 000-tals år.


Vindkraft har i likhet med våg-, sol- och vattenkraft stora fördelar gentemot andra elproduktionstekniker då den inte är beroende av något bränsle. Ett vindkraftverk har alltså inga bränslekostnader och orsakar inte heller några utsläpp. Det innebär att man inte har någon kostnad för utsläppen. Detta innebär att vindkraft tillsammans med vattenkraft har de lägsta kostnaderna för att producera el.


Från vind till el