Elcertifikat | Falkenberg Energi

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som ska öka produktionen av förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt. Sedan den 1 januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatsmarknad. Inom den gemensamma marknaden är målet att öka elproduktionen med 28,4 TWh från 2012 till 2020.

Systemet innebär att producenterna av förnyelsebar el får elcertifikat av staten. En megawattimme el från förnyelsebara energikällor ger ett certifikat. Elleverantörerna är sedan skyldiga att köpa in en viss andel elcertifikat beroende på hur stor deras totala elförsäljning är. Om en elleverantör till exempel säljer 1 000 megawattimmar el och kvoten för året ligger på 15 procent, måste leverantören köpa in 150 elcertifikat. Detta kallas för kvotplikt. Då leverantörerna köper elcertifikat för att möta kvotplikterna, drar de på sig en extra kostnad. Dessa kostnader betalas sedan av konsumenterna via deras elräkningar.

Elcertifikatsystemet berör främst producenter av förnybar el, elleverantörer, elintensiv industri och vissa elanvändare. De energikällor som har rätt att tilldelas elcertifikat är vindkraft, viss vattenkraft, vissa biobränslen, solenergi, geotermisk energi, vågenergi och torv i kraftvärmeverk.

Som producent kan du ansöka hos energimyndigheten att få din solcellsanläggning godkänd för elcertifikat. Elcertifikaten får du av staten. Själva intäkten får du först när du säljer dina elcertifikat.