Driftstatus

Reviderade allmänna avtalsvillkor för konsumenter– elnät, elhandel och fjärrvärme

Konsumentverket och Energiföretagen Sverige har reviderat de allmänna avtalsvillkoren för elnäts-, elhandels- och fjärrvärmekunder. Förändringarna är få. Uppdateringarna beror främst på den nya dataskyddsförordningen (GDPR). 
I samtliga villkor har bestämmelsen om personuppgiftshantering utgått, eftersom den blivit inaktuell när personuppgiftslagen ersattes av dataskyddsförordningen.

Falkenberg Energi vill på detta sätt informera om de mindre ändringarna i de allmänna avtalsvillkoren. Villkoren börjar gälla 1 april 2019.

I elhandels- och fjärrvärmevillkoren har därutöver ändring gjorts angående bestämmelserna som avser distansavtal. Det krav på skriftlig accept i samband med uppsökande telefonförsäljning som tillkommit i distansavtalslagen har införts i avtalsvillkoren.

I fjärrvärmevillkoren har även en redaktionell förändring gjorts i den bestämmelse som reglerar möjligheten till uppsägning av fjärrvärmeavtalet. Bestämmelsen har i en tidigare revidering givits en oklar lydelse, vilket nu justerats.