Juridisk policy | Falkenberg Energi

Denna hemsida har utformats av Falkenberg Energi i syfte att tillhandahålla allmän information om vår verksamhet. Falkenberg Energi äger och ansvarar för hemsidan. Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan föregående information, ändra och göra tillägg till hemsidan.

Upphovsrätt

Samtliga rättigheter till innehållet på vår webbplats är förbehållet Falkenberg Energi med ensamrätt, om inget annat uttryckligen anges. Inget material från denna webbplats får kopieras, reproduceras, postas eller distribueras, med undantag av att man kan nedladda en kopia för personligt, icke-kommersiellt bruk.

Ansvar

Informationen på falkenberg-energi.se är utlagd i god tro med tillbörlig kontroll och omsorg. Vi lämnar dock ingen garanti för att felaktigheter inte kan förekomma. Falkenberg Energi friskriver sig från ansvar, så långt tillämplig lag medger, för skador av något slag som kan ha uppstått i samband med användning av informationen på webbplatsen. Svensk lag ska vara tillämplig på webbplatsen.

Länkar

I de fall det förekommer länkar till andra webbplatser är de avsedda som vägledning för besökarna. Falkenberg Energi lämnar ingen garanti för innehållet på dessa sidor.