Energiskatt & Myndighetsavgifter | Falkenberg Energi

Energiskatt

1 januari 2018 beslutade riksdagen att energiskatten på el flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen. Skatten du betalade till ditt elhandelsföretag hamnar på fakturan från ditt elnätsföretag istället. Fakturan från ditt elhandelsföretag blir alltså lägre, medan fakturan från ditt elnätsföretag blir högre.

Riksdagen har från 1 januari 2024 beslutat att höja energiskatten på el från 49,00 öre/kWh till 53,50 öre/kWh.

Myndighetsavgifter

Myndighetsavgifterna (MHA) debiteras under första kvartalet på året till dem som innehaft elabonnemang för anläggning den 31 december föregående år.

Myndighetsavgifterna består av tre delar som finansierar olika statliga myndigheters arbete inom elområdet.

Elberedskapsavgiften går till Svenska Kraftnäts arbete med leveranssäkerhet. De förvaltar stamnätet för el och ser till att elsystemet är i balans. Svenska Kraftnät ansvarar även för att tillgodose samhällets behov av el i krissituationer.

Elsäkerhetsavgiften finansierar Elsäkerhetsverkets arbete med att förebygga skador på människor och egendom genom att bland annat övervaka elsäkerhet i elinstallationer.

Nätövervakningsavgiften finansierar Energimarknadsinspektionens uppdrag att bevaka skäligheten i nätföretagens avgifter.

Övrigt

Med ”lägenhet” avses bostadslägenhet i flerbostadshus. Flerbostadshus är hus med minst tre bostadslägenheter med gemensam servis och särskilt abonnemang för husets allmänna behov.

Fritidshus med yttermått högst 40 kvm, erhåller lägenhetstaxa. I detta mått ingår inglasad altan och friliggande byggnad på tomt.