Energiskatt | Falkenberg Energi

1 januari 2018 beslutade riksdagen att skatten på el flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen. Skatten du betalade till ditt elhandelsföretag hamnar på fakturan från ditt elnätsföretag istället. Fakturan från ditt elhandelsföretag blir alltså lägre, medan fakturan från ditt elnätsföretag blir högre.

Riksdagen har från 1 januari 2019 beslutat att höja energiskatten på el med 1,6 öre/kWh – från 33,10 öre/kWh till 34,70 öre/kWh exkl moms. Det motsvarar ca 320 kr/år för en villaägare med en elanvändning på 20 000 kWh/år. För en lägenhetskund motsvarar det ca 50 kr/år eftersom elanvändningen är lägre.

Nya elnätsavgifter 2019

Falkenberg Energi behöver höja elnätsavgifterna för 2019. Justeringen innebär en ökad kostnad för lägenheter med 10 kr/månad. För ett småhus, 16A säkring, 20 kr/månad och för en villa med elvärme, 20A säkring, 50 kr/månad. Kostnaden varierar från kund till kund och beror på förbrukningen. Effektabonnemangen för 2019 ökar i genomsnitt med 8 % jämfört med tidigare.

Orsaken till höjningen beror främst på att våra avgifter mot överliggande nät ökar med 11 % för 2019. Samtidigt gör vi investeringar i vårt lokalnät. Dessa ökar tryggheten för dig som är kund hos oss och är långsiktigt positiva för Falkenbergs företag och invånare. Ändringen avser den del av din elkostnad som vi som nätägare tar ut för leveransen av el.

Myndighetsavgifter

Myndighetsavgifterna ingår i den fasta elnätsavgiften, och består av tre delar som finansierar olika statliga myndigheters arbete inom elområdet.

Elberedskapsavgiften går till Svenska Kraftnäts arbete med leveranssäkerhet. De förvaltar stamnätet för el och ser till att elsystemet är i balans. Svenska Kraftnät ansvarar även för att tillgodose samhällets behov av el i krissituationer.

Elsäkerhetsavgiften finansierar Elsäkerhetsverkets arbete med att förebygga skador på människor och egendom genom att bland annat övervaka elsäkerhet i elinstallationer.

Nätövervakningsavgiften finansierar Energimarknadsinspektionens uppdrag att bevaka skäligheten i nätföretagens avgifter.

Myndighetsavgifterna debiteras under första kvartalet på året till dem som innehaft elabonnemang för anläggning den 31 december föregående år.

Övrigt

Med ”lägenhet” avses bostadslägenhet i flerbostadshus. Flerbostadshus är hus med minst tre bostadslägenheter med gemensam servis och särskilt abonnemang för husets allmänna behov.

Fritidshus med yttermått högst 40 kvm, erhåller lägenhetstaxa. I detta mått ingår inglasad altan och friliggande byggnad på tomt.