Effektabonnemang och dess avgifter | Falkenberg Energi

Ett effektabonnemang, även känt som effekttariff eller effektbaserad eltaxa, är ett typ av elavtal som baseras på den högsta effekt (mätt i kilowatt, kW) som en kund använder under en viss period, oftast en månad. Denna typ av elavtal är mer vanligt för företag och större fastigheter, men som även kan användas av privatpersoner.

Effektabonnemang innebär att elkostnaden delas upp i två delar:

Effektkostnad
Detta är den del av kostnaden som baseras på den högsta effekten som används under en viss period. Om en kund använder en hög effekt under en kort tid, kommer effektkostnaden att bli hög, även om den totala elförbrukningen är låg.

Energiavgift
Detta är den del av kostnaden som baseras på den totala mängden el som förbrukas (mätt i kilowattimmar, kWh) under samma period. Detta är den mer traditionella delen av elkostnaden som de flesta människor är bekanta med.

Effektabonnemang är för dig som har en huvudsäkring på 80A eller över. Den fasta avgiften och effektavgiften täcker kostnader för investeringar, drift, underhåll och service. Den rörliga avgiften påverkas av hur mycket el du använder.

Vad menas med effekt?

Effekt är den mängd el du använder vid ett visst tillfälle. Effekten blir högre om du exempelvis kör tvättmaskin, dammsugare och dator samtidigt. Om du använder en åt gången blir effekten lägre. Effektdelen i avgiften innebär att vi kontinuerligt mäter varje kunds elanvändning. Du betalar alltså för det du faktiskt använder, varken mer eller mindre.

Vad är föredelarna med effektabonnemang?

Fördelen med ett effektabonnemang är att det kan ge incitament för kunder att minska sin effekttopp och därmed bidra till en mer effektiv användning av elnätet. Genom att fördela elanvändningen jämnare över tid och undvika höga effekttoppar kan kunderna sänka sina effektkostnader och samtidigt minska belastningen på elnätet.

Det är vårt sätt att uppmuntra våra kunder att använda elen på ett sätt som sparar pengar för hela samhället på sikt.

Vi på Falkenberg Energi ansvarar för att du alltid ska ha tillgång till el. För att klara det måste vi dimensionera vårt elnät efter ditt största möjliga elbehov. Om alla kunder kan jämna ut sin elanvändning så sjunker effekttopparna, och vi kan på så vis långsiktigt bygga mer anpassade nät.

Det handlar också om att du ska kunna påverka din kostnad och om vårt gemensamma samhällsansvar. Vi vill att du ska fundera över hur och till vad du använder el och göra medvetna val.

Smartare användning av elnätet

En sådan förändring medför att elnätet kan användas ännu bättre och vi slipper dyra utbyggnader för att hålla en väldigt hög kapacitet för ett fåtal dagar och timmar. Följden är att vi långsiktigt kan hålla ner abonnemangskostnaderna. Allmänt har ett jämnare uttag även en positiv påverkan på den ansträngda effektsituation som det talas om på flera håll i landet.

Med vårt prisincitament hoppas vi att ni ser ytterligare fördelar och möjligheter med att styra ert effektuttag. Därmed kan ni minska era elnätskostnader, hela året och mest på vintern.

Vad är nackdelar med ett effektabonnemang?

Några nackdelar med ett effektabonnemang kan vara att det kan vara svårt för kunder att förutse deras effekttoppar och att det kan vara mer komplicerat än traditionella elabonnemang. Det kräver också att kunderna är mer medvetna om när och hur de använder el för att kunna optimera sina elkostnader.

Höjda nätavgifter fr.om. 2023-01-01

Från och med den 1 januari 2023 höjer vi priset för överförd elenergi med 2,9 öre/kWh och effektavgiften med 4 kr/kW och månad under november till och med mars och 3 kr/kW och månad under april till och med oktober. Se prisbilagan för närmare information.

De höga elmarknadspriserna innebär att kostnaderna för överföringsförlusterna i Svenska kraftnäts transmissionsnät har ökat. I kombination med ett allmänt kostnadstryck slår detta igenom på elnätsavgiften för Falkenbergs lokala elnät. Vid årsskiftet nödgas vi därför höja våra nätpriser både vad gäller effektavgift och priset för överförd elenergi.

Kostnadstak begränsar höjningen

Vi på Falkenberg Energi har tillsammans med andra aktörer på marknaden aktivt arbetat för att påverka såväl stamnätsägaren Svenska kraftnät som regionnätägaren E.ON att vidta åtgärder för att mildra konsekvenserna av höjda kostnader för överföringsförluster. Detta har gett resultat. Svenska kraftnät kommunicerade den 21 oktober att de inför ett kostnadstak för sin energiavgift. Det mildrar kommande prisutveckling från överliggande transmissionsnät. Kostnadstaket är välkommet men trots det ökar våra utgifter. Till större delen beror det på ackumulerade kostnader för överföringsförluster hos E.ON som vi nu får betala genom högre regionnätavgifter. Till detta kommer även den allmänna inflationen som påverkar våra övriga kostnader. Vi är för närvarande inne i en stark investeringsfas med målet att stärka dagens leveranskvalitet och möta morgondagens elnätsbehov.

Vi ser kontinuerligt över våra avgifter för att de ska ligga i fas med våra kostnader, investeringar och gjorda effektiviseringar. Ändringen avser den del av din elnätskostnad som vi som nätägare tar ut för leveransen av el.

Nätavgifter fr.om. 2023-01-01 (exkl moms)

NätavgiftEnhetLågspänning 0,4 kVHögspänning 10 kV
Fast avgiftKr/månad5001000
Effektavgift (april-oktober)Kr/kW per månad2412
Effektavgift (november-mars)Kr/kW per månad9681
Energiavgift för överförd energiöre/kWh10,48,3
Reaktiv effekt överuttagKr/kVar per månad2820
Energiskattöre/kWh39,2039,20
MyndighetsavgifterEnhetLågspänning 0,4 kVHögspänning 10 kV
Elberedskap (Svenska kraftnät)kr/år39,202 129
Elsäkerhet (Elsäkerhetsverket)kr/år11.10905
Nätövervakning (Energimyndigheten)kr/år4,35870
Priserna är angivna exklusive moms
Förklaring av nätavgifterna
Fast avgift, debiteras månadsvis.
Effektavgift, debiteras månadsvis för högsta uttagna medeleffekten per timme under varje enskild månad under året.
Energiavgift, debiteras månadsvis för under månaden överförd energi.
Reaktiv effektavgift, debiteras för den reaktiva effekt som överstiger 50% av den debiteringsgrundade månadseffekten.
Tänk på att effektuttag över ansluten effekt ej är tillåten eftersom detta kan påverka elkvaliteten i nätet.
Önskas ökad effekt så krävs en föranmälan från din elinstallatör samt förändring av nätavtalet.

Läs mer om skatter och Myndighetsavgifter här.