Effektabonnemang och dess avgifter | Falkenberg Energi

Ett effektabonnemang, även känt som effekttariff eller effektbaserad eltaxa, är ett typ av elavtal som baseras på den högsta effekt (mätt i kilowatt, kW) som en kund använder under en viss period, oftast en månad. Denna typ av elavtal är mer vanligt för företag och större fastigheter, men som även kan användas av privatpersoner.

Effektabonnemang innebär att elkostnaden delas upp i två delar:

Effektkostnad
Detta är den del av kostnaden som baseras på den högsta effekten som används under en viss period. Om en kund använder en hög effekt under en kort tid, kommer effektkostnaden att bli hög, även om den totala elförbrukningen är låg.

Energiavgift
Detta är den del av kostnaden som baseras på den totala mängden el som förbrukas (mätt i kilowattimmar, kWh) under samma period. Detta är den mer traditionella delen av elkostnaden som de flesta människor är bekanta med.

Nytt från och med 1 januari 2024 är att regionnätsägaren E.ON kopplar överföringsavgiften till spotpriset. Vi kommer därför att införa samma modell till oss.

Överföringsavgiften är i förhållandevis låg tack vara reducering och kostnadstak högre upp i elsystemet. Överföringsavgiften täcker endast våra kostnader för överföring från överliggande nät, ersättning till producenter för inmatad el samt nätförluster i vårt eget nät.

Effektabonnemang är för dig som har en huvudsäkring på 80A eller över. Den fasta avgiften och effektavgiften täcker kostnader för investeringar, drift, underhåll och service. Den rörliga avgiften påverkas av hur mycket el du använder.

Vad menas med effekt?

Effekt är den mängd el du använder vid ett visst tillfälle. Effekten blir högre om du exempelvis kör tvättmaskin, dammsugare och dator samtidigt. Om du använder en åt gången blir effekten lägre. Effektdelen i avgiften innebär att vi kontinuerligt mäter varje kunds elanvändning. Du betalar alltså för det du faktiskt använder, varken mer eller mindre.

Vad är fördelarna med effektabonnemang?

Fördelen med ett effektabonnemang är att det kan ge incitament för kunder att minska sin effekttopp och därmed bidra till en mer effektiv användning av elnätet. Genom att fördela elanvändningen jämnare över tid och undvika höga effekttoppar kan kunderna sänka sina effektkostnader och samtidigt minska belastningen på elnätet.

Det är vårt sätt att uppmuntra våra kunder att använda elen på ett sätt som sparar pengar för hela samhället på sikt.

Vad är nackdelar med ett effektabonnemang?

Några nackdelar med ett effektabonnemang kan vara att det kan vara svårt för kunder att förutse deras effekttoppar och att det kan vara mer komplicerat än traditionella elabonnemang. Det kräver också att kunderna är mer medvetna om när och hur de använder el för att kunna optimera sina elkostnader.

Vi höjer elnätstariffen fr.om. 2024-01-01

Vi höjer de fasta delarna av elnätsavgifterna från och med den 1 januari 2024. Effektavgiften blir cirka 8 % högre jämfört med föregående år.

Rådande omvärldsläge med hög inflation, stigande räntor, stor efterfrågan på kapacitet och kraftigt höjda priser på elnätsutrustning gör att vi behöver höja våra avgifter för att de ska ligga i fas med våra kostnader, investeringar och gjorda effektiviseringar.

Vi ser kontinuerligt över våra avgifter för att de ska ligga i fas med kostnader, investeringar och gjorda effektiviseringar.

Nätavgifter fr.om. 2024-01-01 (exkl moms)

NätavgiftEnhetLågspänning 0,4 kVHögspänning 10 kV
Fast avgiftKr/månad5001000
Effektavgift (april-oktober)Kr/kW per månad2814
Effektavgift (november-mars)Kr/kW per månad10286
Reaktiv effekt överuttagKr/kVar per månad2820
Energiavgift för överförd energiöre/kWh= m + k * P(t)= m + k * P(t)
m = fast avgift5,052,82
K = andel av spotpriset5,73 %5,73 %
P (t) = Nord Pools spotpris i SE4
Energiskattöre/kWh42,8042,80
MyndighetsavgifterEnhetLågspänning 0,4 kVHögspänning 10 kV
Elberedskap (Svenska kraftnät)kr/år39,202 129
Elsäkerhet (Elsäkerhetsverket)kr/år11.10905
Nätövervakning (Energimyndigheten)kr/år4,35870
Priserna är angivna exklusive moms
Förklaring av nätavgifterna
Fast avgift, debiteras månadsvis.
Effektavgift, debiteras månadsvis för högsta uttagna medeleffekten per timme under varje enskild månad under året.
Energiavgift debiteras månadsvis för under månaden överförd energi. Överföringsavgiften består av en fast del per kWh och en rörlig del per kWh som sätts utifrån timpriset på elbörsen (Nord Pool day-ahead) och beräknas timme för timme På fakturan presenteras medelpriset för månaden.
Reaktiv effektavgift, debiteras för den reaktiva effekt som överstiger 50% av den debiteringsgrundade månadseffekten.
Tänk på att effektuttag över ansluten effekt ej är tillåten eftersom detta kan påverka elkvaliteten i nätet.
Önskas ökad effekt så krävs en föranmälan från din elinstallatör samt förändring av nätavtalet.
Förklaring av myndighetsavgifterna
Myndighetsavgifterna består av tre delar som finansierar olika statliga myndigheters arbete inom elområdet. Myndighetsavgifterna debiteras under första kvartalet på året till dem som innehaft elabonnemang för anläggning den 31 december förgående år

Läs mer om skatter och Myndighetsavgifter här.