Effektabonnemang nätavgift | Falkenberg Energi

Effektabonnemang är för dig som har en huvudsäkring på 80A eller över. Den fasta avgiften och effektavgiften täcker kostnader för investeringar, drift, underhåll och service. Den rörliga avgiften påverkas av hur mycket el du använder.

Vad menas med effekt?

Effekt är den mängd el du använder vid ett visst tillfälle. Effekten blir högre om du exempelvis kör tvättmaskin, dammsugare och dator samtidigt. Om du använder en åt gången blir effekten lägre. Effektdelen i avgiften innebär att vi kontinuerligt mäter varje kunds elanvändning. Du betalar alltså för det du faktiskt använder, varken mer eller mindre.

Varför är det bra att utgå från effekt?

Det handlar om medvetenhet, samhällsansvar och säkra, anpassade nät. Systemet gynnar alla som håller nere sin effekt. Det är vårt sätt att uppmuntra våra kunder att använda elen på ett sätt som sparar pengar för hela samhället på sikt.

Vi på Falkenberg Energi ansvarar för att du alltid ska ha tillgång till el. För att klara det måste vi dimensionera vårt elnät efter ditt största möjliga elbehov. Om alla kunder kan jämna ut sin elanvändning så sjunker effekttopparna, och vi kan på så vis långsiktigt bygga mer anpassade nät.

Det handlar också om att du ska kunna påverka din kostnad och om vårt gemensamma samhällsansvar. Vi vill att du ska fundera över hur och till vad du använder el och göra medvetna val.

Höjda nätavgifter fr.om. 2022-09-01

Det höga elpriset medför att de avgifter vi betalar för elleveranserna från överliggande transmissionsnät kraftigt ökar. För att kompensera för kostnadspåverkan i vårt lokala elnät höjer vi från och med den 1 september 2022 överföringsavgiften för högspänning med 1,9 öre/kWh.

Falkenberg Energi är inne i en stark investeringsfas som även den har en inverkan på våra kostnader och därmed elnätsavgifterna. Vi investerar både för att skapa utrymme för en ökad tillväxt lokalt och för att möta klimatmålen genom den pågående elektrifieringen i samhället. Bland annat har vi byggt om och ökat effekten i en av våra två mottagningsstationer och arbetet med att etablera ytterligare en mottagningsstation startar till hösten. Alla elmätare har bytts ut för att klara kommande krav på mätning och för att ge nya förutsättningar för att effektivisera och styra energianvändningen. Reinvesteringar pågår även kontinuerligt i elnätet för att stärka leveranskvaliteteten med färre driftavbrott. Med dessa investeringar hoppas vi kunna stärka era möjligheter till tillväxt och sänkt koldioxidavtryck.

Vi ser kontinuerligt över våra avgifter för att de ska ligga i fas med våra kostnader, investeringar och gjorda effektiviseringar. Ändringen avser den del av din elnätskostnad som vi som nätägare tar ut för leveransen av el.

Smartare användning av elnätet

En sådan förändring medför att elnätet kan användas ännu bättre och vi slipper dyra utbyggnader för att hålla en väldigt hög kapacitet för ett fåtal dagar och timmar. Följden är att vi långsiktigt kan hålla ner abonnemangskostnaderna. Allmänt har ett jämnare uttag även en positiv påverkan på den ansträngda effektsituation som det talas om på flera håll i landet.

Med vårt prisincitament hoppas vi att ni ser ytterligare fördelar och möjligheter med att styra ert effektuttag. Därmed kan ni minska era elnätskostnader, hela året och mest på vintern.

Nätavgifter fr.om. 2022-09-01

NätavgiftEnhetLågspänning 0,4 kVHögspänning 10 kV
Fast avgiftKr/månad5001000
Effektavgift (april-oktober)Kr/kW per månad209
Effektavgift (november-mars)Kr/kW per månad9077
Energiavgift för överförd energiöre/kWh7,205,40
Reaktiv effekt överuttagKr/kVar per månad2820
Energiskattöre/kWh36,0036,00
MyndighetsavgifterEnhetLågspänning 0,4 kVHögspänning 10 kV
Elberedskap (Svenska kraftnät)kr/år39,202 129
Elsäkerhet (Elsäkerhetsverket)kr/år11.10825
Nätövervakning (Energimyndigheten)kr/år4,35870
Priserna är angivna exklusive moms
Förklaring av nätavgifterna
Fast avgift, debiteras månadsvis.
Effektavgift, debiteras månadsvis för högsta uttagna medeleffekten per timme under varje enskild månad under året.
Energiavgift, debiteras månadsvis för under månaden överförd energi.
Reaktiv effektavgift, debiteras för den reaktiva effekt som överstiger 50% av den debiteringsgrundade månadseffekten.
Tänk på att effektuttag över ansluten effekt ej är tillåten eftersom detta kan påverka elkvaliteten i nätet.
Önskas ökad effekt så krävs en föranmälan från din elinstallatör samt förändring av nätavtalet.

Läs mer om skatter och Myndighetsavgifter här.