Frågor om elnätet | Falkenberg Energi

Vi hoppas att du skall hitta all information du söker om elnät här, oavsett om du är kund eller elinstallatör. Om du saknar något är du välkommen att höra av dig till oss.

Manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK) och Styrel

Vad innebär manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK)?

Om efterfrågan skulle vara större än tillgången på el kan samhället drabbas av elbrist. Om elbristsituationen är allvarlig finns det risk för att elförsörjningen kollapsar i hela eller stora delar av Sverige.

För att skydda elsystemet kan elnätsföretagen då tvingas att genomföra manuell förbruknings-frånkoppling (MFK), vilket beordras av Svenska Kraftnät (SVK). Det innebär att elledningar som går till lägre prioriterade elanvändare (t.ex. bostadsområden) kopplas från och syftet är att spara elektrisk effekt under några kritiska timmar – alltså ett planerat strömavbrott.

Vi förstår att det dyker upp en massa frågor. Två saker är framförallt viktiga att veta:

1. SVK pratar bara om en förhöjd risk för MFK, inget är bestämt. Vi bedömer det själva som osannolikt att en manuell förbrukningsfrånkoppling sker.
2. Syftet med en MFK är att spara elektrisk effekt under några kritiska timmar. I praktiken handlar det om ett planerat strömavbrott under en begränsad tid.

Mer ingående information finns att läsa via länkarna nedan

Svenska Kraftnät (SVK)
Energimyndigheten
Energiföretagen

Vad är styrel?

Styrel kan sammanfattas som den planeringsprocess under vilken statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner, privata aktörer och elnätsföretag samarbetar för att ta fram underlag för att kunna prioritera samhällsviktiga elanvändare vid en manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK). Syftet med styrelplaneringen är att lindra samhällskonsekvenserna som uppstår om MFK behöver tillgripas vid en eleffektbrist.

Är det Falkenberg Energi som bestämmer om el ska kopplas bort?

Nej. Det är Svenska Kraftnät som avgör om förbrukningsbortkoppling måste ske. I så fall meddelar SVK regionnätsoperatören (i vårt fall E.ON) som sedan meddelar oss. Sedan är det vi som lokalt utför bortkopplingen.

Vad är målet med en sådan frånkoppling?

Det är att för att matcha elproduktionen med förbrukningen. Om förbrukningen blir för stor för tillgänglig produktion då måste förbrukningen minskas. Enkelt uttryckt handlar det om att spara elektrisk effekt under några kritiska timmar. 

När kan det inträffa?

Effekttillgången kan bli kritisk en kall vindstilla vinterdag och om någon viktig elproduktion samtidigt får problem eller ligger nere.

Hur lång förvarning får vi som elkunder?

I bästa fall får vi ett dygns varsel genom att SVK varslar och informerar via press och media. Men det kan bli mycket kortare förvarning, till exempel om en plötslig störning uppstår.

Under hur lång tid kommer elen vara borta?

Vår bedömning är att det handlar om ett par timmar. Detta kan sedan upprepas något dygn senare om den kritiska effektsituationen kvarstår.

Stänger ni av via elmätaren eller hur sker det?

Den här typen av bortkoppling sker inte per kund utan per elledning. Därför sker bortkoppling via fördelningsstationer i de aktuella områdena.

Så alla kunder vid en viss fördelningsstation blir utan ström då?

Nej. Från stationen utgår flera ledningar. De ledningar som förser samhällsviktiga aktörer med ström förblir i drift medan andra kopplas bort.

Kan jag få ersättning för förlorad produktion eller förstörda matvaror?

Om det blir aktuellt med planerad bortkoppling av elöverföringen så är förmodligen elavbrottet kortare än 12 timmar och då blir inte frågan om ersättning aktuell. Men om det skulle pågå längre än 12 timmar finns ett undantag i ellagen då elanvändaren inte har rätt till avbrottsersättning. 

Undantaget innebär att om den planerade bortkopplingen sker med anledning av att elöverföringen avbryts för att vidta åtgärder som är motiverade av säkerhetsskäl eller för att kunna upprätthålla en god drift- och leveranssäkerhet (och avbrottet inte pågår längre än vad åtgärden kräver) är vår bedömning att ingen avbrottsersättning kommer att betalas ut. 

Se vidare Energimarknadsinspektionen.

Får jag avdrag på elfakturan?

Nej. Men du behöver förstås inte betala för den el som inte levereras. 

Var kan jag läsa om vi drabbas och när?

Vi lämnar inte ut någon sådan information. Det beror på att den typen av information är säkerhetsskyddsklassad. Möjligen kan vi meddela via våra sociala medier med kort varsel att det blir tillfälliga avbrott under en viss tid, men inte mer detaljerat än så.

Hur kommer det sig att ni inte berättar det?

Samhällsviktig verksamhet undantas från frånkoppling, till exempel Räddningstjänst, sjukhus, ambulans, polis, dricksvatten och avlopp, elektroniska kommunikationer med mera. Var sådan verksamhet finns på elnätet är säkerhetsskyddsklassad information.

Vet ni vilka områden som ska frånkopplas, i vilken ordning och vid vilken tidpunkt?

Vi vet vilka delar i våra fördelningsstationer som ska kopplas bort för att uppnå den effektbesparing som E.ON och SVK efterfrågar. Mer information än att det blir avbrott lämnar vi inte ut.

Kommer alla i ett område att få elen frånkopplad eller bara vissa kunder?

Frånkoppling sker inte per kund utan per elledning. Det betyder att om det inte finns samhällsviktig verksamhet på den ledningen så kan den ledningen kopplas bort via fördelningsstationen för området.

Hur sannolikt är det att det blir en MFK-situation?

Sannolikheten är låg – men inte noll. En förbrukningsfrånkoppling sker endast i nödsituationer, till exempel om elförsörjningen är allvarligt störd och andra åtgärder inte räcker till. Då kan man rädda större delen av kraftsystemet genom att frånkoppla en mindre del av förbrukningen. Hoten har funnits tidigare men MFK har hittills aldrig effektuerats.

Elnätspriser

Vad ingår i elkostnaden?

Elpriset är det du betalar till ett elhandelsföretag för den el du använder. Du kan själv påverka priset genom att teckna ett avtal med valfritt elhandelsföretag.

Elnätspris består av en abonnemangsavgift och en rörlig överföringsavgift från elnätsföretaget i ditt område. Abonnemangsavgiften utgår från storleken på din huvudsäkring som avgör hur stark ström du kan ta ut. Den rörliga avgiften påverkas av hur mycket el du använder. Avgifterna täcker kostnader för investeringar, drift, underhåll och service.

Skatter – i det totala elenergipriset ingår skatt och myndighetsavgifter med cirka 30–40%. I din elnätsavgift ingår en elsäkerhetsavgift som ditt elnätsföretag måste ta ut och betala till Elsäkerhetsverket. I nätavgiften ingår också en nätövervakningsavgift till Energimarknadsinspektionen och elberedskapsavgift till elberedskapsenheten vid Svenska Kraftnät.

Kan jag påverka mitt elnätspris?

Elnätspriset är baserat på storleken på din huvudsäkring. Det innebär att en höjning eller sänkning av huvudsäkringen påverkar ditt pris. Det är viktigt att huvudsäkringen är dimensionerad för din elanvändning. Anlita en behörig elinstallatör om du vill ändra huvudsäkring.

Vem beslutar om elnätspriset?

Varje elnätsföretag i Sverige bestämmer själv sina elnätspriser. Energimyndigheten övervakar att elnätsföretagens prissättning inte är oskälig. Moms och myndighetsavgifter beslutas av riksdagen.

Vad är skillnaden mellan elnätsavtal och elhandelsavtal?

Du har som kund två olika avtal för din el. Elnätsavtalet tecknas med det elnätsföretag som äger elledningar och kabelskåp i ditt område. De levererar elen fram till din bostad. Detta kan du inte välja.

Elhandelsavtal tecknas med det elhandelsföretag som du vill köpa elen av. De är av dem du köper elen som du använder. Normalt sett får du två fakturor – en från elnätsföretaget och en från elhandelsföretaget.

När gäller lägenhetstariff för elnätsavgiften?

Med ”lägenhet” avses bostadslägenhet i flerbostadshus. Flerbostadshus är hus med minst tre bostadslägenheter med gemensam servis och särskilt abonnemang för husets allmänna behov.

Badstuga med yttermått högst 40 kvm och 1-fas abonnemang, erhåller lägenhetstaxa. I detta måttet ingår inglasad altan och friliggande byggnader på tomt.

Elanläggningen

Vilken säkringsstorlek?

Se efter vilken färg det är på ”ögat” på säkringens bakdel.

Grå = 16 A. Blå = 20 A. Gul = 25 A

Det är bara en behörig elektriker som får installera och ändra på en huvudsäkring. Kostnaden varierar från fall till fall. Begär offert av elektrikern.

Hur kan jag ändra min huvudsäkring?

Om du vill byta huvudsäkring kontaktar du ett auktoriserat elföretag som efter utfört arbete skickar en färdiganmälan på arbetet till oss. Därefter ändrar vi ditt elnätspris i enlighet med din nya huvudsäkring.

Hur gör jag om jag ska gräva?

Behöver du en kabelvisning? Gå in på ledningskollen.se OBS! Beställning skall göras senast 5 arbetsdagar innan utförandet. Utsättning utföres på måndagar och torsdagar. Gäller det en akut visning – vid till exempel olycka, vattenläcka, översvämning eller liknande – kan du nå oss dygnet runt årets alla dagar på 0346–88 67 02.

Vad är ett anläggnings-ID och var hittar jag det?

Anläggnings-ID är en kod med 18 siffror som används för att hålla reda på vilken elanläggning som är din. Det underlättar vid kontakt med oss och andra elbolag. Du hittar ditt anläggnings-ID på fakturan.

Elmätare

Varför har min elmätare bytts ut?

Som ett steg i det regeringsbeslut som fattats gällande ny standard på elmätare, som träder i kraft 2025, har vi på Falkenberg Energi bytt ut i stort sett samtliga av våra kunders elmätare till nya smarta elmätare med ny funktionalitet.

Totalt kommer drygt 5,5 miljoner elmätare bytas ut i svenska hem och företag innan 2025. För Falkenberg Energis del handlar det om ungefär 15 000 smarta elmätare som installeras 2022.

Vad är syftet nya smarta elmätare?

Några av de krav som ställs på de nya smarta elmätarna innebär att de ska klara av timmätning och de ska ha ett användargränssnitt som gör det möjligt för kunderna att själva kunna ta del av sina mätuppgifter.

Användaren skall få tillräcklig information om sin elförbrukning för att ha möjlighet att påverka den. Detta främjar även lokal elproduktion vilket kan leda till minskad energianvändning i elnätet. De nya elmätarna skall göra att elnätet blir tillförlitligare och ge en effektivare drift.

Kan jag få ha kvar den gamla elmätaren?

Nej, om elmätaren som du har idag inte uppfyller de nya lagkraven måste vi byta ut den. Samtliga direktmätande elmätare i Sverige, som inte uppfyller de nya funktionskraven, ska vara utbytta 2025 för att svara mot gällande lagar och förordningar.

Hur kommunicerar den nya elmätaren?

Den enkla förklaringen till elmätarnas kommunikation är att det sitter ett modem som använder mobilnätet (i telekomoperatörernas värld kallat NB-IoT och LTE). Elmätaren sänder värden under några korta stunder, vanligtvis inte mer än ett par sekunder per dygn och oftast mitt i natten.

Elmätarna i sitt grundutförande har stöd för både 800- och 1800 MHz banden och kopplar upp sig på det band den har bäst kontakt med. Mobiltelefoner med 4G använder 1800 MHz och det högre 2,6 GHz banden.

Vilka krav uppfyller den nya elmätaren?

Den elmätare (Landis+Gyr E360) som vi sätter upp uppfyller kraven i ”2014/53/EU-direktivet om radioutrustning (RED)”. RED handlar om säkerhet när det gäller RF-utsläpp från en sådan radioenhet.

Läs mer om detta på Post- och telestyrelsen (PTS) hemsida HÄR

Mätaren är CE-märkt.

 

 

 

När behövs en antenn kompletteras till elmätaren?

Vid montering av elmätaren kontrolleras mottagningen och är den för svag kompletteras det med en antenn.
Detta gäller både elmätare inomhus och elmätare i fasadskåp/markmätarskåp (om antenn behövs när det avser skåp sätts antennen på utsidan för bästa mottagning, oavsett skåpstyp).

Frågor om mätmetod

Påverkas min nätavgift pga vilken mätmetod jag har?

Nej, din nätavgift påverkas inte av vilken mätmetod du har.

Påverkas mitt elhandelsavtal av vilken mätmetod jag har?

Nej inte om du har Falkenberg Energi som elhandelsleverantör. Om du har ett annat elhandelsföretag får du kontakta dem för att få information om ditt elhandelsavtal påverkas eller inte.

Vad är fördelen med timmätning?

Med timmätning har du möjlighet att styra din förbrukning till olika timmar på dygnet och på så sätt ha möjlighet att påverka din elkostnad. Du behöver dock ha ett timbaserat elhandelsavtal för att kunna dra nytta av dygnets olika timpriser. Kontakta ditt elhandelsföretag för att diskutera dina avtalsmöjligheter.

Hur håller jag koll på min förbrukning över dygnet?

Med timmätning ser du din förbrukning per timme i vår app och på Mina sidor.

Mer info om vår app hittar du HÄR. Mina sidor kommer du åt HÄR.

Kan jag se mina mätarställningar på min faktura när jag har timmätning?

Nej det kommer du inte kunna se till en början. Detta kommer åtgärdas under året.

Ny och tillfällig anslutning

Hur gör jag när jag vill ha el till mitt nya hus?

Läs hur det går till steg för steg under Ansluta till elnätet.

Var på tomten ska jag gräva och lägga kabelrör för min kommande kabel?

När vi har mottagit föranmälan från din installatör tittar vi på de fysiska förutsättningarna för din anslutning. Vi söker eventuella tillstånd för grävning/kabelförläggning och beställer material. Det är först då vi kan svara på i vilken riktning vi vill att du gräver.

Vilka är mina respektive Falkenberg Energis och elinstallatörens åtaganden?

Falkenberg Energi ansvarar för allt utanför din tomt samt serviskabel och mätare. Du är ansvarig för din elanläggning, det vill säga kostnaden och installationen av mätarskåp och kabelskyddsrör samt att gräva och återställa mark på din tomt. Genom att anlita en behörig elinstallatör försäkrar du dig om att din elanläggning uppfyller kraven på elsäkerhetsteknisk praxis. För mer information om anslutning och överföring se Allmänna avtalsvillkor.

Hur fungerar en tillfällig anslutning?

En tillfällig anslutning är en tjänst vi tillhandahåller där det ännu inte finns fysiska förutsättningar för en permanent anslutning. Om du behöver el under viss tid, t ex under byggtid, kan vi ansluta dig tillfälligt till vårt elnät. En tillfällig anslutning är tidsbegränsad till max ett år. Främsta skälet till detta är att en tillfällig anslutning inte uppfyller samma elsäkerhetskrav som en permanent anslutning.

För elinstallatör

När ska färdiganmälan skickas in?

När du som installatör är klar med ditt arbete och anläggningen är klar för anslutning skickar du in färdiganmälan. Ange önskad anslutningsdag på färdiganmälan. Vi kontaktar dig för tidsbokning om vi behöver samordna på plats.

Ska installation av jordvärmepump alltid föranmälas, även om mätarsäkringen inte förändras?

Ja, vi gör en beräkning på elnätet och avgör om vi eventuellt behöver förstärka. Om flera effektkrävande apparater installeras inom samma område behöver vi kanske byta kablar och öka kapaciteten i elnätet så att våra övriga kunder inte drabbas av spänningsfall.

Ska installation av solceller hos kund föranmälas?

Ja, dels behöver vi veta vilka anläggningar som kan komma att mata in på vårt nät, dels behöver vi kontrollera att anläggningens mätare kan mäta i båda riktningar så att kunden får betalt för sin produktion.

Hur mycket får spänningen variera i anslutningspunkten?

I Sverige har vi den nominella spänningen 230 V med en normalavvikelse som får vara +/-10 %. Det gäller i anslutningspunkten. Detta är beskrivet i Energimarknadsinspektionens författningssamling EIFS 2011:2.

Var ska jordfelsbrytare och effektvakter anslutas?

Alltid efter mätarutrustningen. I nya fasadmätarskåp finns utrymme för detta.

Kund i villa/småhus vill flytta inomhusplacerad mätare. Var ska den placeras?

Vid ombyggnad eller förändring i kundens anläggning ska en inomhusplacerad mätare flyttas ut till fasadmätarskåp eller markmätarskåp, se standard SS 437 01 02. Byte av uttjänt mätartavla med bibehållen placering tillåts dock då detta räknas som underhåll.

Övriga frågor om elnät

Vad innebär nätkoncession för ett område?

Det innebär att det endast är den som har nätkoncession som får bedriva elnätsverksamhet inom det området samt att denne är skyldig att ansluta kunder till elnätet. För detta har man rätt att ta ut skäliga kostnader för anslutningen.

Vad menas med smarta elnät?

Det finns flera definitioner på uttrycket smarta elnät. Med hjälp av nya tekniska lösningar och mer aktiva aktörer på elmarknaden skapar vi bättre förutsättningar för ett flexibelt och hållbart elnät. Ett elnät som klarar att hantera den ökande anslutningen av sol- och vindkraft, laddstolpar samt möjligheten till energilager. Det ska även klara att kunna leverera de olika energitjänster som kunder efterfrågar.

Kan jag få en rapport över elkvaliteten i min elanläggning?

Ja, vi utför mätningar med Unilyser 900, där man får en kraftfull grafisk analys och rapporter i enlighet med gällande normer. För mätning-/analysprotokoll kontakta oss gärna på telefon 0346-88 67 11 eller energi@falkenberg.se

Kan jag få information om förbrukning i min elanläggning?

Ja, på Mina sidor kan man se förbrukning och kostnader på sin elanläggning.

Hur gör jag om jag ska gräva?

Beställning av så kallad utsättning görs på ledningskollen.se

Hur gör jag när jag ska flytta?

Du måste anmäla din in- eller utflytt till ditt elnätsbolag. Ditt elhandelsavtal sägs upp med automatik när du gjort anmälan för utflytt till elnätsbolaget. Tänk på att du behöver teckna ett nytt elhandelsavtal för den adress du flyttar till. Läs mer här.