Installationsregler | Falkenberg Energi

Vad gäller vid elarbeten

 • SS 437 01 02 – Elinstallationer för lågspänning
 • SS 436 40 00 – Elinstallationsreglerna
 • SS 430 01 10 – Mätarskåp
 • SS 430 01 01 – Mätartavlor
 • SS 430 01 15 – Mätarskåp och mätartavlor för mättransformatormätning
 • SFS 2009:22 – Starkströmsförordningen
 • AMI – Anslutning Mätning Installation
 • IBH 14 – Anslutning av kundanläggningar 1–36 kW till elnätet.

Montering av serviskabel med rör infällt i grundmur, alternativt utanpå grund, och infällt fasadmätarskåp.

Montering av servisledning och mätarskåp

 1. Fasadskåpet ska monteras vertikalt på stadigt och vibrationsfritt underlag. Det får inte monteras invid dörrens låssida eller i samma regel som eventuellt sopskåp är fäst i.
 2. Rörets innerdiameter bör vara minst två gånger kabelns ytterdiameter, dock minst 50 millimeters ytterdiameter.
 3. Obs! Tänk på att elmätaren måste vara åtkomlig för Falkenberg Energis personal. Skåpet får alltså inte byggas in i till exempel carport, uterum, bostad eller andra låsta utrymmen.
 4. Draggrop vid husliv och tomtgräns för att underlätta dragning.
 5. Röret tätas i båda ändarna efter rörläggning så att vatten, sand, jord eller dylikt inte kan tränga in.
Permanent anslutning

Beställaren svarar för schaktning, återfyllning och rörförläggning inom tomt. Rör skall vara med slät insida och förläggas rakt. Vid anslutningspunkt skall vara en draggrop. Vid längre sträckor skall det vara dragbrunn var 50:e meter.

Samordna kabeldragningen på din tomt

Utförande av kabelgrav visande samförläggning av el- och teleservis/fiber på tomtmark.

Anslutningsavgifter för permanent anslutning

Tillfällig anslutning

Vid tillfällig anläggning placeras kundens mätarskåp enligt våra anvisningar vid anslutningspunkten, som alltid är vid kabelskåp eller nätstation. I förprojekterade exploateringsområden eller vid vissa ombyggnationer, kan en permanent serviskabeln tillfälligt användas för byggkraftleverans. Serviskabeln skall vara mekaniskt skyddad och får vara högst 5 meter lång.

Om mätarskåp är placerat på större avstånd än 5 meter från kabelskåpet eller nätstationen, ska en inmatningsenhet bestående av gängsäkring eller lastbrytare med säkring monteras vid kabelskåp/nätstation.

Falkenberg Energi har ansvaret för kabel från kabelskåp/nätstation till mätarskåp/inmatningsenhet. Innehavaren har ansvaret för kabel efter mätarskåp/inmatningsenhet.

Anslutningsavgifter för tillfällig anslutning

Ändring av abonnemang

Ändrad anslutningspunkt

Vid flytt av mätarskåp gräver beställare till ny plats och förlägger rör. Falkenberg Energi AB skarvar och ansluter.

Vid utflyttning av mätare blottlägger beställare serviskabel eller gräver till ny plats för mätarskåp. Falkenberg Energi AB flyttar mätare, skarvar och ansluter. Flytt av mätartavla inom bostadshus godkänds ej. (SS437 01 02). Byte av uttjänad befintlig inomhusplacerad mätartavla, med bibehållen placering kommer tillåtas då detta klassas som underhåll.

Kund erhåller 1 500 SEK inkl. moms i bidrag om mätare flyttas ut till mätarskåp.

Delning av abonnemang

Det är möjligt att dela abonnemang inom fastigheten. Det som krävs är att det är gemensam servisledning och monterad servissäkring före mätarna. Behöver man byta serviskabel för att klara en höjning av servissäkringen räknas detta som nyanslutning.

Hopslagning av abonnemang

För att det ska vara möjligt så måste abonnemangen tillhöra samma fastighet och ha gemensam servisledning. För att få ha ett lägenhetsabonnemang hos oss ska det vara minst fyra abonnemang, där minst tre ska vara lägenheter. Detta betyder att abonnemangsavgiften kan ändras för kunder vid en hopslagning.

Ändra 1-fas till 3-fasabonnemang

Installatör kontaktar Falkenberg Energi AB för samordning. Installatör bygger om mätplatsen för 3-fas.

Ändring av abonnemangssäkring

All säkringsändring är anmälningspliktig. Säkringshöjning över 25 A får ej utföras innan vi har gjort nätberäkningar och givit godkännande.

Vid byte av 63 A säkring till 80 A eller högre, ska mätarplats byggas om till mättransformatormätning. Vid byte av 80 A eller högre säkring till 63 A eller lägre ska mätarplats byggas om till direktmätning.

Behöver man byta serviskabel för att klar en höjning av servissäkringen, räknas detta som nyanslutning.

Anslutningsavgifter för ändring i befintlig anläggning

Anslutning reservkraft

Mobil anslutning med anslutningsdon

Normalt begränsas denna anslutningsmöjlighet till max 125A vid användning av CEE-don. Vid denna konstruktion gäller att elkopplaren ska ha tillförlitlig lägesindikering och frånslagskrafter. Elkopplare ska vara märkt med symbol för frånskiljare. Separat jordtag anordnas enligt starkströmsföreskrifterna.

Stationär anslutning

Kopplingsutrustningen utförs med förregling på ett sådant sätt att samtidig inkoppling omöjliggörs. Separat jordtag anordnas enligt starkströmsföreskrifterna.

Vid TN-S-matning från distributionsnätet gäller att PE-ledare inte får föra belastningsström. Belastningsström i PE-ledare kan tekniskt förebyggas genom installation av 4-poliga nät- och generatorelkopplare. Den 4-poliga brytaren bör ha funktionen att faserna bryts innan N vid frånkoppling och vid inkoppling ska N kopplas in innan faserna.

Anvisningar och standarder:

 • Reservkraftverk – Svensk Energi
 • Stationära reservkraftanläggningar, anvisningar för säker drift – Svensk Energi
 • Tekniska anvisningar för anslutning av generatordrift – SEK handbok 447