Anslutning egenproducerad el - Mikroproduktion | Falkenberg Energi

För att kunna garantera säkerheten i nätet för våra kunder och montörer har vi följande krav för att ansluta en elproduktionsanläggning för mikroproduktion. Falkenberg Energi skall alltid göra en beräkning för att kontrollera elnätets påverkan av anläggningen som skall installeras.

 • Blockerbar brytare mot produktionsanläggning skall monteras vid mätarplats.
 • Stickproppsanslutningar är ej tillåtna.
 • Anslutning av enfasig elproduktion som överstiger 3 kW kan medföra extra kostnader för förstärkning av din elanslutning. Våra rekommendationer är att anslutning alltid är trefasig.
 • Anslutningar över 43 kW och säkringsnivå 63 A kan medföra extra kostnader för din elanslutning.
 • Alla nya produktionsanläggningar ska föranmälas och installeras av behörig installatör.
 • Alla produkter ska vara CE-märkta och ha installations- och bruksanvisningar på svenska.
 • Installationen ska följa Svensk Energis handbok ”Anslutningar av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar – ALP”
 • Befintlig elmätare ska bytas till en som både mäter produktion och konsumtion. Först därefter kan anläggningen driftsättas. Falkenberg Energi byter ut mätaren kostnadsfritt.
 • Särskild märkning som visar att du har en elproduktion ska finnas i gruppcentral och mätarskåp.
 • Din elproduktion ska inte kunna kopplas in mot ett spänningslöst yttre nät.

Specifikt för solceller

Följande uppgifter behöver Falkenberg Energi vid föranmälan:

 • Växelriktare, fabrikat och modell.
 • Antal faser för växelriktaren, 1-fas eller 3-fas.
 • Maximal produktionseffekt (inställd effekt på växelriktare) på anläggningen i kilowatt (kW).
 • Max ansluten effekt får inte vara högre än huvudsäkring.
HuvudsäkringVäxelriktareffektHuvudsäkringVäxelriktareffekt
16 A11 kW35 A24 kW
20 A13,8 kW50 A34,5 kW
25 A17,2 kW63 A43,5 kW

Krav på växelriktaren

 • Brytare ska monteras på DC- och AC-sidan om växelriktaren.
 • Stickproppsansluten växelriktare är inte tillåten.
 • Växelriktare ska vara CE-märkta, följa svenska installationsvärden enligt SS-EN 50438 samt Svensk Energis handbok ”Anslutningar av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar – ALP”
 • Växelriktaren ska vara fast ansluten på egen avsäkrad gruppledning i gruppcentral eller i fasadskåp.

Svenska inställningsvärden SS-EN 50438 inkl. ändringar enligt SEK TK8.

Överspänning 60 s 230 V + 11 %
Överspänning0,2 s 230 V + 15 %
Underspänning 0,2 s 230 V- 15 %
Överfrekvens 0,5 s 51 Hz
Underfrekvens0,5 s47 Hz

Specifikt för vindkraftverk

Uppgifter som Falkenberg Energi behöver i samband med föranmälan:

 • Maximal produktionseffekt på anläggningen.
 • AMP-data (från leverantören av den specifika produktionsanläggningen).

Anvisningar och standarder:

 • ALP – Anslutning av elproduktion till lågspänningsnätet
 • AMP – Anslutning av mindre produktionsanläggningar
 • ASP – Anslutning av större produktionsanläggningar