Övervakningsplan | Falkenberg Energi

Syftet med övervakningsplanen är att ge en övergripande bild av elnätsverksamhetens juridiska och organisatoriska ställning och funktion i koncernens totala verksamhet och garantera att elnätsföretaget i egenskap av nätkoncessionshavare inser vikten av att agera neutralt, objektivt och icke-diskriminerande för att inte otillbörligt gynna någon annan aktör på elmarknaden, dvs elhandlare eller elproducent.

Falkenberg Energi AB:s Årliga rapport om åtgärder enligt övervakningsplanen enligt 3 kap. 17§ ellagen (1997:857) och Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd EIFS (2012:5).