Driftstatus

Anslutningsavgifter

Anslutningsavgifter från och med 2019-06-01
Avgiften för anslutningen baseras på avståndet från kundens anslutningspunkt till närmaste anslutningspunkt i Falkenberg Energis ledningsnät. 

Har du frågor rörande installationsärenden kontakta vår installationstekniker 

Tommy Karlsson
0346-88 67 25
Lågspänning
Normal anslutningsavgift
Ampere
Anslutningavg exkl moms
Anslutningavg inkl moms
16-25
28 200
35 250
35-63
47 200
59 000
80-100
65 700
82 125
125-200
115 700
144 625
>200
offert
offert
Högspänning
Normal anslutningsavgift
220 kronor per kilowatt plus grundavgift 50 000 kronor.
Utökning av befintlig anslutning
220 kronor per kilowatt. Vid ändring av servis och/eller mätutrustning debiteras faktiskt kostnad för detta.
Allmänt
Förhöjd anslutningsavgift
(gäller för både hög– och lågspänning) Vid servislängd över 60 meter inom tomt utgår förhöjd avgift motsvarande ledningskostnaden.
Allmänt om anslutning
Beställaren svarar för schaktning, återfyllning och eventuell rörförläggning inom tomt.
Nyanslutning i områden utanför sammanhållen bebyggelse offereras separat, om kostnaden överstiger normal anslutningsavgift med mer än 50 %.
Vid anslutningsavgifter överstigande 50 000 kronor debiteras 50 % av avgiften vid beställning.
Utökning av abonnemang där serviskabeln måste bytas ut, jämställs med nyanslutning och anslutningsavgift för motsvarande nyanslutning debiteras.
Moms tillkommer på samtliga avgifter.
Tillfälliga anslutningar
Ampere
Anslutningavg exkl moms
Anslutningavg inkl moms
25-63
3.000
3.750
80-125
4.000
5.000
160-250
5.000
6.250
>200
offert
offert
Servisändringar
Anslutningsavg exkl moms
Anslutningsavg inkl moms
Servisändring från en anslutningspunkt till en annan inom samma tomt
2.400
3.000
Byte av mätarskåp
800
1000
Byte av mätarskåp inkl skarvning av serviskabel
2.400
3.000
Montage av ny mätare på bef. anläggning
800
1.000
Byte 1-fas till 3-fas, en mätare
ingen kostnad
ingen kostnad
Byte 1-fas till 3-fas, flera mätare
begär offert
begär offert
Avsluta abonnemang
Det är kostnadsfritt att avsluta ett abonnemang. Begäran om permanent bortkoppling görs skriftligen av fastighetsägaren. Kontakta oss i god tid. Vi monterar ner elmätaren och kopplar bort anläggningen från elnätet. Ditt abonnemang avslutas samma dag som mätaren tas ned. Observera att Falkenberg Energi inte har skyldighet att underhålla ledningarna fram till en bortkopplad anläggning. Om anläggningen senare ska återanslutas krävs för- och färdiganmälan från behörig elinstallatör. Falkenberg Energi debiterar faktisk kostnad för återanslutningen. Kontakta oss och begär offert. Obs! Ska du däremot flytta och en annan person ska ta över elnätsabonnemanget gör du en flyttanmälan till oss.